Search

Prouduct

Debubbler

 • Active Debubbler 디버블러/디게서
  • 이송중 액체의 기포를 제거하는데 탁월한 제품
  • Maker : SYSTEC / USA
 • Debubbler/Degasser 디버블러/디게서
  • 기포 및 가스 제거에 사용
  • Maker : SYSTEC / USA
 • Transfer-Line Debubbler Transfer-line 디버블러
  • 용존된 가스(Air) 제거
  • Maker : SYSTEC / USA
 • Bubble Trap 버블 트랩 (소형 디게서)
  • 효과적인 기포제거
  • 3가지의 Internal Volume - 44㎕, 97㎕, 320㎕
  • PVC, PTFE 재질
  • Flow rate : 5㎕/min ~ 60㎖/min
  • Maker : Elveflow / France